Så skapar medarbetardriven innovation engagemang

Dr Izabelle Bäckström om medarbetardriven innovation
Dr. Izabelle Bäckström, Lunds tekniska högskola

Allt fler företag vill ta tillvara på och utnyttja mångfalden i en organisation. En sak som kan skapa mervärde är att satsa på medarbetardriven innovation. “Det handlar om att man samlar in idéer från hela organisationen och utgår från att individerna som jobbar med produkter, processer, tjänster och kunder har en typ av expertkunskap som chefer kanske saknar”, säger Izabelle Bäckström.

Hon är forskare i industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola, och har de senaste fem åren gjort en fallstudie på ett globalt IT-företags svenska verksamhet, och hur de satsar på medarbetardriven innovation. 

– Jag har alltid varit intresserad av olika interaktioner på arbetsplatser, rollfördelningar och förväntningar på medarbetare och chefer. Därför ville jag veta hur det går till när företaget bjuder in alla medarbetare till innovationsaktiviteter rent strukturellt, och vad som sker när medarbetaren får den typen av ansvar på sig. Jag var nyfiken på vilken typ av struktur som kan stötta detta. Jag ville veta hur och i vilken utsträckning medarbetarna verkligen deltar, säger Izabelle.

Hon konstaterar att medarbetardriven innovation kan skapa mycket mervärde för företag.

– Men för att lyckas krävs aktiva chefer som ger tydlig återkoppling och som uppmuntrar och ger utrymme för kreativt arbete.

Vikten av en reflekterande ledningsgrupp

I sin avhandling valde Izabelle att fokusera på interaktion mellan ledning, chefer och medarbetare.

– Utmaningen att skapa mervärde för företagen blir att medarbetaren får kontinuerlig feedback, återkoppling, och att det i idéhanteringsprocessen – digitalt eller offline – finns en transparens i de olika stegen. Man vill veta vilken typ av expert som utvärderat idén och varför idén gick det vidare eller inte. Selekteringsskedet är kritiskt i den här processen. Vissa idéer väljs och vissa inte och då är det viktigt för medarbetaren att få veta varför.

För ett ökat engagemang är det också viktigt att hela ledningen reflekterar kring hur det samtalas om innovation på företaget.

– Bygger samtalet på myten av det kreativa geniet, en viss typ av människa som kan driva projektet? Pratar man om innovation genom att lyfta upp kollektivet, och att andra kan ha roller som är minst lika viktiga? Det handlar kort och gott om att kunna spegla samtalet: vad sägs, hur sägs det och på vilket sätt får det konsekvenser för hur medarbetaren kan identifiera sig som rollen som innovatör.

I en av studierna i avhandlingen jämförde Izabelle två avdelningar där idéerna bland medarbetarna åtskilde sig rejält.

– Det visade sig att mellancheferna var den kritiska faktorn, och hur de kommunicerade och själva kom med idéer. Det gäller att kunna balansera det vardagliga med det kreativa arbetet, och i denna process bör medarbetare aktivt uppmuntras av mellanchefer att uppmärksamma idégenrering och idéutveckling i pågående projekt.

Är det viktigt att företagen i Sverige tar innovationskraften på allvar?

– Det handlar framförallt om att ta hand om den expertkunskapen som medarbetarna har. Andra internationella forskare tycker att det är konstigt att man gör annat än det som står skrivet i arbetsuppgifterna under sin arbetstid. Skandinaver har med sina plattare organisationer förmågan att ta tillvara på idéer på ett annat sätt.

Vissa chefer kan känna sig hotade av duktiga medarbetare, och håller därför inne med positiv återkoppling. Behöver de tänka om?

– Det gäller att gå till sig själv och vad man själv motiveras av – och sedan föregå med gott exempel. Vill du bygga upp en positiv företagskultur och locka den bästa talangen till ditt företag så vore det slöseri med tid och energi att inte ge positiv feedback. Målet måste vara att skapa en atmosfär där det är högt i tak och att det finns möjlighet att vädra sina idéer, och att idéerna tas emot med varm hand. Annars finns en risk att medarbetaren inte vill lämna sin nästa idé.